Therapie Amsterdam Noord * English * Online therapie * Behandelmethoden *Praktijkregistratie * Tarieven & vergoeding * Contact * Locatie * Overige informatie 

Privacyverklaring

Kim Niekerk, therapeut van Therapie Amsterdam Noord (gevestigd aan de Meeuwenlaan 161 te Amsterdam) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Privacywet
Per 25 mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Therapie Amsterdam Noord houdt zich aan deze wettelijke regelgeving in het belang van de privacy van de cliënt.

Privacy van de cliënt
Voor een goede behandeling, is het noodzakelijk dat de therapeut, een dossier aanlegt. Vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is dit wettelijk verplicht. Het dossier bevat een aantal documenten, zoals het intakeformulier met persoonlijke gegevens, de ondertekende behandelingsovereenkomst en aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming op schrift van de cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Therapie Amsterdam Noord verwerkt persoonsgegevens van de cliënt, doordat hij/zij gebruik maakt van de diensten van Therapie Amsterdam Noord en/of omdat deze gegevens zelf aan de therapeut zijn verstrekt.

Het is in belang van de therapie, dat de therapeut op de hoogte is van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook deze gegevens zullen worden verwerkt in het dossier van de cliënt.

De therapeut van Therapie Amsterdam Noord doet haar uiterste best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent dat er zeer zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Enkel en alleen heeft de therapeut van Therapie Amsterdam Noord toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. Daarnaast houdt de therapeut van Therapie Amsterdam Noord zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht, oftewel het beroepsgeheim. 

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming op schrift van de cliënt.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisiebijeenkomsten, die opgelegd zijn vanuit de beroepsvereniging NBVH. 
  • Persoonsgegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.

Mocht het nodig zijn om vanwege andere redenen gebruik te maken van de gegevens van de cliënt, dan zal dit eerst worden overlegd en na expliciete toestemming op schrift pas geschieden.

Bewaarplicht
Op grond van de WGBO wordt het dossier 20 jaar, na het einde van de behandelingsovereenkomst, bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien de cliënt een chronische ziekte heeft). 
De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van het dossier. Er bestaat overigens geen inzagerecht voor nabestaanden.

Privacy op de factuur
Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze factuur kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Meldcode
Therapie Amsterdam Noord hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, zoals sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is voor zorgverleners.

Beveiliging
De therapeut van Therapie Amsterdam Noord neemt de bescherming van de gegevens van de cliënt serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Therapie Amsterdam Noord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Daarnaast wordt er een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid gehanteerd op de systemen van Therapie Amsterdam Noord. De persoonsgegevens van de cliënt worden gepseudonimiseerd en er wordt voor encryptie gezorgd als daar aanleiding toe is. Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens van de cliënt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en testen/evalueren met regelmaat deze maatregelen.

Wijzigingen in de privacyverklaring 
De privacyverklaring van de website Therapie Amsterdam Noord kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden zonder aankondiging op de website gepubliceerd. Controleer daarom deze webpagina met regelmaat om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn omtrent deze privacyverklaring, neem dan contact op met Kim Niekerk