Therapie Amsterdam Noord * English * Online therapie * Behandelmethoden *Praktijkregistratie * Tarieven & vergoeding * Contact * Locatie * Overige informatie 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut, Kim Niekerk, met praktijk Therapie Amsterdam Noord (hierna therapeut genoemd) en de cliënt(en).

 1. De therapeut voert zelfstandig praktijk en stelt aan de hand daarvan het behandelplan op en voert de therapie uit met de middelen, kennis en ervaring die zij professioneel heeft verworven.
 2. De therapeut baseert zich op de informatie die door de cliënt wordt verstrekt en is nimmer aansprakelijk voor eventuele, nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van artsen, specialisten of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 3. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 4. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen gedurende het behandeltraject worden bijgesteld of gespecificeerd.
 5. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de therapie, heeft de therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke én schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaren) overhandigd of medegedeeld.
 6. De therapeut conformeert zich aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en het klacht- en tuchtrecht (TCZ), zoals vastgesteld door de beroepsverenigingen, te weten: Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 7. Op grond van de WGBO is de therapeut verplicht een cliëntdossier bij te houden. Per 1 januari 2020 wordt het dossier 20 jaar, na het einde van de behandelingsovereenkomst, bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien de cliënt een chronische ziekte heeft). De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van het dossier. Er bestaat overigens geen inzagerecht voor nabestaanden.
 8. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur per e-mail gestuurd aan de cliënt. Er wordt hiervoor het tarief van één sessie in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden hiervan zijn hetzelfde als die bij het niet nakomen van de annuleringsvoorwaarden. Deze zijn nader beschreven vanaf artikel 22.  
 9. Wanneer de cliënt een klacht over het functioneren van de therapeut en/of de vorm van begeleiding wil indienen, anders dan aan de therapeut zelf, dan kan dit gemeld worden bij de beroepsvereniging NBVH of kijk voor meer informatie bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 
 10. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandelvormen, onder andere hypnose. De therapeut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.
 11. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en begrijpt dat deze behandelvorm geen vervanging is voor medische zorg.
 12. De cliënt zal eventuele huidige medische behandelingen, inclusief medicatie, voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional.
 13. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van de behandelingsovereenkomst, stemt cliënt ermee in dat een behandeling met directe en indirecte hypnose kan plaatsvinden.
 14. Therapie Amsterdam Noord hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, zoals sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is voor zorgverleners.
 15. De betaling moet direct voorafgaande van een consult per betaalverzoek worden voldaan. Dit geldt ook voor telefonische of online consulten. De factuur wordt altijd na het consult per e-mail verstuurd.
 16. De kosten worden in rekening gebracht per consult, zoals overeengekomen is op de behandelingsovereenkomst. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden door bijvoorbeeld een langere of dubbele sessie. Dit wordt dan voorafgaand aan het consult overeengekomen.
 17. Zodra een afspraak per e-mail is bevestigd, hanteert Therapie Amsterdam Noord de volgende annuleringsvoorwaarden: 
  a. Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang van een consult, kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. . 
  b. Bij niet-annuleren of bij annulering / wijziging binnen 48 uur voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig voor 100% in rekening te brengen. 
 18. Indien er sprake is van het niet nakomen van de annuleringsvoorwaarden, zal er een factuur en betalingslink worden verstuurd. Deze dient de cliënt binnen 24 uur na de factuurdatum te voldoen. 
 19. Bij niet nakomen van de betaalverplichting, stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering, wordt er een extra bedrag van €12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.    
 20. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering, niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 
 21. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,- voor zover dit een privé-persoon betreft. Voor bedrijfsovereenkomsten gelden afwijkende voorwaarden. 
 22. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 23. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject beëindigen.
 24. De behandelingsovereenkomst kan op de volgende manieren of omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan (mondeling, schriftelijk of via e-mail) dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan (mondeling, schriftelijk of via e-mail) dat zij geen sessies meer te zullen geven; 
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 25. De behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege, indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 26. Cliënt gedraagt zich als gast en houdt zich aan de regels van zowel de therapeut als van de locatie waar de therapie plaatsvindt, te weten de praktijkruimte en het woonhuis inclusief tuin(en), gevestigd aan de Meeuwenlaan 161 1021JB te Amsterdam (of op andere locatie indien schriftelijk overeengekomen). Er wordt tijdens de sessie niet gegeten, gerookt, geen alcohol of drugs gebruikt. De kosten van vernieling van eigendommen van zowel de therapeut als de praktijkruimte, het woonhuis en tuin(en) door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt, zal ten alle tijden aangifte bij de politie worden gedaan. 
 27. Therapie Amsterdam Noord is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van Therapie Amsterdam Noord en het woonhuis gevestigd aan de Meeuwenlaan te Amsterdam. Noch voor andere schade die is ontstaan door het betreden van het pand, waar de praktijk Therapie Amsterdam Noord zich bevindt, en bij gebruikmaken van de faciliteiten, zoals onder andere het toilet. 
 28. Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Therapie Amsterdam Noord, door de behandelingsovereenkomst te ondertekenen.